Bedýnky.cz

místní jídlo s příběhem

FAQ

Co znamená komunitou podporované zemědělství (KPZ)?

Široká definice uvádí, že komunitou podporované zemědělství je partnerství mezi zemědělcem a spotřebiteli, v jehož rámci jsou rizika a přínosy zemědělství sdíleny spravedlivěji než v systému, který ovládají obchodní řetězce. Abychom to zpřesnili, lze říci, že toto partnerství je založeno na vzájemném závazku obou stran k takovému hospodaření, které si obě strany přejí. KPZ není předepsaný model, je to spíše široký rámec, který umožňuje velkou škálu místních variací, jež nicméně sdílejí důraz na takový potravinový systém, který je utvářen a demokraticky (typicky na základě konsensuálního rozhodování) řízen místními lidmí z místních zdrojů na základě principů solidarity, ekonomické lokalizace, udržitelnosti, soběstačnosti a ohledů na životní prostředí.

Jak se KPZky liší od supermarketů?

Není otázkou, jak se KPZky liší od supermarketů, protože tyhle dva režimy nejsou na stejné úrovni bytí, abychom byli trochu patetičtí. Supermarkety jsou zaměřeny výlučně na tvorbu zisku, potraviny a zemědělství jsou pouhými nástroji tohoto cíle, bez ohledu na cokoliv jiného než profit akcionářů, pokud to dovedeme do důsledků.

KPZ funguje naopak na základě principů solidární ekonomiky a jeho cílem je poskytovat lidem potraviny a zemědělcům zajistit dlouhodobě slušné životní podmínky, prostřednictvím podpory místního společenství a osvobodit je od tržních tlaků tak, aby se zemědělec mohl plně soustředit na ekologické zemědělství a nemusel se obávat o své živobytí. Tudíž KPZky se snaží vyjmout zemědělství z tržního prostředí, protože věří, že komodifikace potravin a zemědělství vede k poškozování půdy a vůbec životního prostředí, chudobě a hladu.

V KPZce lidé nekupují jídlo, ale spíše platí spravedlivou cenu – obvykle podle svých možností a potřeb a jejich ohodnocení daného systému – za zemědělství, které jim nejvíce vyhovuje (a obvykle se jedná o zemědělství ekologické či biodynamické).

Jak se KPZky liší od bedýnek a bioklubů?

Nejvýznamnější rozdíl leží v přítomností dlouhodobého závazku a partnerství založeného na vzájemné solidaritě mezi producenty a konzumenty a také ve snaze překonávat tyto dvě role, protože v KPZkách se konzumenti často stávají částečně či plně aktéry či podílníky produkce svých potravin a stále častěji se užívají slova jako spolu-sedlák či konzumaktér, aby byla zdůrazněna skutečnost, že KPZ není založeno na pasivní konzumaci, ale vyžaduje aktivní přístup obou stran (velmi často KPZ hospodářství fungují jako komunitně vlastněné podniky, které zaměstnávají zemědělce). Navíc KPZ se zaměřuje na celý řetězec produkce a distribuce potravin, který obvykle bedýnky či biokluby příliš neřeší.

Jak důležité jsou pro KPZ značky (BIO)?

Značení je nezbytné tam, kde producent a jeho potraviny jsou anonymní a značka má být zprostředkovatelem mezi producentem a spotřebitelem, která přináší vzájemnou důvěru (či zdání důvěry) mezi těmito dvěma. KPZ je založeno na přímém partnerství a přímé důvěře mezi nimi, tudíž nepotřebuje a nevyžaduje žádné formální značení, protože vše, co se týká samotné produkce, je obvykle diskutováno na společném fóru a podílníci KPZ mají neustálou možnost ovlivňovat a kontrolovat hospodaření samotné. Nicméně v mnoha případech jsou KPZ farmy certifikovány jako ekologické či mají certifikaci DEMETER pro biodynamické hospodaření (nejčastěji proto, že svou produkci prodávají i jinými odbytovými kanály, kde se jim certifikace hodí). Nebo jednoduše proto, že podílníci certifikaci vyžadují.

V poslední době se prosazuje systém tzv. participativní garanční systém ve Francii či Španělsku, kde formální certifikaci nahrazuje participativní metoda záruky, kdy jedna KPZka ručí za metody hospodaření KPZky jiné. Tato metoda byla vyvinuta v latinské Americe pro levnější a méně byrokratickou certifikaci ekofarem.

Co získám jako podílník KPZky?

 • Dostanu se k čerstvým potravinám od známých drobných zemědělců, které mám možnost touto formou podpořit.
 • Díky komunikaci a vzájemné důvěře mám vliv na množství a druhy potravin, jejich cenu i formu distribuce a především na způsob hospodaření, který hospodář praktikuje.
 • Získám daleko pestřejší jídelníček než běžní konzumenti, protože v KPZ dostávám to, co se na statku urodilo, tedy i to co bych si třeba sám v obchodě nevybral.
 • Podporuji udržitelnější životní způsob. Potraviny jsou pěstovány ekologicky šetrně, důraz je kladen na etický chov zvířat, potraviny se přepravují na krátkou vzdálenost a používá se méně obalových materiálů.
 • Podporuji místní ekonomiku, zejména pak ve venkovských oblastech (díky místní spotřebě se vrací peníze zpět a „neodtékají“).
 • Mám vliv na podobu místní krajiny. S KPZ má spotřebitel možnost nahlédnout za oponu produkce potravin a zjistit její skutečnou cenu.

Co získám jako zemědělec v KPZce?

 • Jistější příjem (obvykle předem) mi usnadní plánování, zlepši cashflow a já se mohu více soustředit na samotné hospodaření.
 • Spravedlivější odměnu za produkty – díky přímému prodeji bez zprostředkovatelů a vyjednávání ceny přímo s podílníky.
 • Mohu propojit statek s místními obyvateli a reagovat tak snáze na jejich potřeby.
 • Pokud budu mít zájem, mohu získat pomoc s prací, plánováním dalších aktivit na statku v budoucnosti či podporu při rozvíjení hospodářství.

Více zde: www.kpzinfo.cz/otazky-o-kpz

 • Partneři